حاشیه رزمایش اقتدار بسیجیان در اهواز - بدون شرح
2013659