چین و چروکها

خط و نشان کشیدند

برای پیرمرد

و او حالا

هر روز

دست و دلش می لرزد


1165980