۰۶ مرداد ۱۳۹۷

زمانی برای آرامش

راست میگویی تو...
خستگی واژه ی زیبایی نیست...
تو بگو من چه کنم؟
من پر از خستگی ام ...
تا به کی باید ماند؟
تا به کی باید زیست؟
من دگر دلزده ام از ماندن..
بی تو این جاده ها میگویند...

مقصدی در کار نیست...

(نگار خداوردی) 


1485690