اهواز- زمین های فوتبال خاکی در سواحل رودخانه کارون، محلی برای تفریح و شنای جوانان شده است.
1713964