۱۰ اسفند ۱۳۹۹

من از این دنیا چه میخواهم

اهواز خیابان امانیه روبروی بانک صادرات

به پشت سرم خیره میشوم

صدایم کرده ایی؟

حضورت را روی شانه هایم احساس میکنم 

باز نیستی،

آری این دستان باد است که مرا نوازش می کند

و این قانون است،

چشمانم را خیره نگه می دارم!

می دانم تو را روزی خواهم دید

2035050