این صدای اذان شهر من است

به افق های چشم تو زده باز

من غزل را شکسته میخوانم

یک دو بیتی شدم به وقت نماز

 


 


 


1155044