ترافیکِ سنگین در خیابان

خبر از

رَد شدنِ احتمالیِ تو ،

از خطوطِ

عابرِ پیاده می دهد

محمدرضا صالحی

1629071