۳۰ بهمن ۱۳۹۵

اهواز جان ندارد

شهر ما گشته غبارآلوده

ریزگرد است و سراسر دوده

تا بدان نقطه که بیند دیده

زندگانی شده خاک آلوده

1139505