۰۹ تير ۱۳۹۶

امداد جاده ای

او قول به ما داد بیاید، ما هم

ماندیم که امداد بیاید، ما هم

مانند همیشه زود عادت کردیم

از هر طرفی باد بیاید، ما هم

 

شاعر محمد حسین ملکیان 


1209493