۱۱ خرداد ۱۳۹۷

حسرت جوانی

یک پیرمرد خسته را دیدم 

با ظاهری غمگین و افسرده

گویا تمام آرزوهایش

در پیچ و تاب زندگی مرده

(محتشم فتحی آذر)


1430842