مرحبا، دست مریزاد شالیکار

کسب تان پرروزی

خوشه تان پربار

سر سفره دیدم برنج

یادم آمد رنج آن شالیکار

یاد زیبای آن شالیزار

1225005