۰۷ آذر ۱۳۸۶

دکتر محسن رضایی

حسن دهقانی [ ۰۹ آذر ۱۳۸۶ ]

میلاد جان سلام
اگز محس آقا این عکس را ببیند در برنامه ها و سیاست هایش تجدید نظر خواهد کرد. همچنین در نگاه کردن به دوربین ریز بین عکاس!!!


1824229