۲۲ بهمن ۱۳۸۶

یک گام بالاتر

22 بهمن 1386 _ اهواز
آریو برزن [ ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ ]

سلام دوست من یك گام بالاتر یا پایین تر نداره. سوژه عكست كارش به 125 كشیده.

میگن، آدمو ... بگیره ولی جو نگیره


1965080